Seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste terviktekstid leiab Riigi Teatajast.

Seaduste, määruste ning Vabariigi Valitsuse korralduste eelnõud leiab eelnõude infosüsteemist (EIS).

Osalusveebi osale.ee kaudu esitavad ministeeriumid oma eelnõud avalikule arutelule, et kodanikuühendused ja huvirühmad saaksid eelnõule esitada arvamusavaldusi ja täiendusettepanekuid. Osalusveebi haldab Riigikantselei.

Euroopa Liidu õigusaktid leiab SIIT.

Metsaseadus

Vabariigi Valitsuse määrused 

Erastataval maal asuva metsa maksumuse määramise korra kinnitamine ( 31.03.1998, nr 73)
Õigusvastaselt võõrandatud maal hooldusraie tegemise ja piirisihtide raiumise korra kinnitamine muutmine (20.06.2000, nr 197) 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Tee omanikule erakorralise veo või sõiduga tekitatud kulutuste hüvitamise ja eritasu määrad ning erilubade väljaandmise kord" 
Majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus "Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri" 
Riigimetsa Majandamise Keskuse põhimäärus
*Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord


Keskkonnaministri määrused

Metsa majandamise eeskiri
Metsa korraldamise juhend
Metsateatise vorm ja esitamise kord
Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ja tulemuste hindamise kord ning ekspertkomisjoni moodustamine ja töökord
Metsamaterjali veoeeskiri, metsamaterjali üleandmise-vastuvõtmise akti, müüdud või ostetud raieõiguse või metsamaterjali kohta Maksu- ja Tolliametile esitatava teatise ja veoselehe vorm
Metsakorraldustööde tegevusloa taotlemise, andmise ja pikendamise kord, metsakorraldustööde tegevusloa vorm ning metsakorraldustööde tehnilistele vahenditele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse hindamise kord
Eestis metsa kultiveerimisel kasutada lubatud kultiveerimismaterjali algmaterjali päritolupiirkonnad
Metsa uuendamisel kasutada lubatud võõrpuuliikide loetelu
Puidu mõõtmise ja mahu määramise meetodid, mõõtmistäpsusele ning mõõtmistulemuste dokumenteerimisele esitatavad nõuded
Vääriselupaiga klassifikaator ja valiku juhend
Suure, keskmise ja väikese metsade tuleohuga maakondade jaotus
Erametsanduse toetamise alused, toetuse taotlusele esitatavad nõuded, taotluse hindamise kord ja hindamiskriteeriumid, toetuse tagasinõudmise kord, kinnituskirja vorm ja nõuded sisule ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuste tä
Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmetele makstava tasu suurus ja maksmise kord

 

*faili ikoon Metsa hindamise metoodiline juhend