Raiejäätmete varumine ohustab metsa kasvu.

Lisatud: 2012-06-22 07:51:18

Tagasi

Taastuvenergia kasutamise suurenemine põhineb suuresti metsahakke kasutamisel. Latvade biomassi ja kändude varumine raiealalt vähendab lämmastiku mullas, millel on otsene mõju metsa kasvule. Raiejäätmete varumine harvendusraie katsealal vähendas männikute kasvu neli ja kuusikute kasvu viie protsendi võrra. Metsanduslikus Uurimisinstituudis Metla jälgiti raiejärgsete puistute juurdekasvu kümne aasta vältel.

Teistkordse harvendusraie, kus oli varutud ka käik raiejäätmed, järel vähenes järgmise kümne aasta ajal männikute juurdekasv 8 % ja kuusikute juurdekasv 13 %.

Tavaliselt jäävad puistute juurdekasvu vähenemised, võrreldes katsealadega, väiksemaks, sest kõiki raiejäätmeid ei varuta. Lageraiete inventeerimisel selgus, et üle kolmandiku ladvamassist jäi raielangile.

Suur osa raiejäätmetes olevatest toitainetest on okastes. Kui okstel ja latvadel antakse aega kuivada, siis okkad varisevad maha ja toitainete kadu on metsas väiksem. Raiejäätmeid varutakse Soomes umbes kolmandikult ja kändusid juuritakse kümnendikult lageraiealadelt. Ka märkimisväärsel osal harvendusraietel varutakse raiejäätmeid.

Kändude juurimine lõhub pinnast ja selle mõju ei teata veel kuigi hästi. Metla moodustas uurimisprogrammi raames kogu Soomet katva katsealade võrgustiku, kus raiejäätmete varumise ja kändude juurimise mõju jälgitakse mitmete aastate jooksul. Esimeste aastate jälgimistulemuste põhjal võib öelda, et ülepinnaline kändude juurimine ja raiejäätmete koristamine ei mõjuta veerežiimi rohkem, kui tavaline lageraie ja maapinna ettevalmistus. „Toitainete väljauhtumine on kardetust väiksem,“ ütles eriteadlane Eero Kubin. Kubin rõhutas, et järgnevaid mõjusid on vaja jälgida pika aja vältel. Viie aasta jooksul ei saada veel usaldusväärseid tulemusi. Metsamajanduses vajatakse aastakümnete pikkuseid uurimistsükleid.

Eriteadlase Jari Hynyse arvates kändude juurimine ja raiejäätmete varumine hõlbustab metsauuendustöid. See omakorda võimaldab kasutada rohkem istutusmasinaid. Energiapuidu varumine soodustab ka kultuuride hooldamise intensiivistumist, kuid ka uut varumistehnoloogiat.

Soomes kasutatakse 7 milj. m3 metsahaket aastas. 2020 aastaks peaks metsahakke kasutamise aastane maht tõusma 13,5 milj. m3-ni. Selleks ajal varutaks aastas raiejäätmeid ja kände umbes 60-70 %-lit majandusmetsadest.

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 47, 23.04.12)

Tagasi