Soome Põllu- ja metsamajandusministeerium on nõus uues metsaseaduses kõikide raietega

Lisatud: 2011-12-28 01:39:05

Tagasi

Kui rakendub Põllu- ja metsamajandusministeeriumis ettevalmistatav metsaseaduse muutmise seaduse eelnõu, siis soovi korral võivad metsaomanikud raiuda ka noore metsa lagedaks.

Põllu- ja metsamajandusministeeriumis ettevalmistatava metsaseaduse muutmisega soovitakse raiete tegemisel suurendada metsaomanike otsustamisõigust. Lageraietel soovitakse kaotada kõik puistute vanuselised ja läbimõõdupiirangud. Need säiliksid vaid soovitustena. Ka metsakasvatuslike hooldusraiete osas soovitakse teha leevendusi.

Siis saaks metsaomanik raiuda nii kuidas soovib ja kui palju soovib. Ainult säilib vahe tegemine kasvatusraietel-hooldusraietel ja uuendusraietel. Peale uuendusraiet kasvama hakanud metsataimede eest tuleb hoolitseda, kuid peale kasvatusraiet seda kohustust ei ole. Raiejärgselt kasvama jäänud puude rinnaspindala põhjal otsustatakse, kumma raieliigiga on tegemist.

Edaspidi on lubatud ka küllalt intensiivsed harvendusraided.

Koos otsustusvabadusega suureneb ka metsaomanike vastutus. Metsade uuendamiskohustus säilib ja suurendatakse metsade uuendamise õnnestumise järelvalvet. Tänini on piisanud ainult metsataimede istutamisest ja seadus ei ole kohustanud võsastunud metsakultuure hooldama. Vanusepiirangut, millest alates loetakse uuendatud metsaosa kindlasti uuenenuks, ei ole veel täpselt paika pandud.

Metsade uuendamiskohustus ei käi vähetootlike soometsade kohta. Madalaboniteedilisi kuivendatud soometsi saab jätta peale lageraiet looduslikule uuenemisele.

Lisaks metsaseaduse muutmisele vaatab ministeerium lähiaastatel läbi ka kõik teised metsadega seoses olevad õigusaktid. Metsaseaduse muutmise eelnõu on kavas valmis saada järgmise aasta suveks. 

 

(Maaseudun Tulevaisuus – 132, 11.11.11)

Tagasi